WARUNKI GWARANCJI NA ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

WARUNKI GWARANCJI NA ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA
GRUPY PSA ( PEUGEOT, CITROËN, DS, OPEL, EUROREPAR)
ZAKRES GWARANCJI

W uzupełnieniu obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej Automobiles Peugeot, Automobiles Citroen, DS Automobiles z siedzibą – 92-500 Rueil-Malmaison ul. Henri Sainte-Claire Deville 7 oraz Opel Automobile GmbH Bahnhnfsplatz, 65423 Rüesselsheim Germany (dalej odpowiednio „Gwarant”) udzielają odpowiednio gwarancji na swoje części zamienne i akcesoria (dalej „Produkty”) w zakresie wad produkcyjnych lub materiałowych w okresie wyszczególnionym poniżej, począwszy od udokumentowanej daty sprzedaży Produktu w Polsce nabywcy finalnemu (dalej „Użytkownikowi”), bez limitu kilometrów:

 • 2 lata na: oryginalne amortyzatory oraz sfery i akumulatory hydrauliczne, oryginalne akumulatory rozruchowe, elementy składowe układu wydechowego pojazdu, części zamienne z logo Eurorepar,
 • 1 rok na pozostałe części zamienne i akcesoria, w tym części Echange Standard (części regenerowane fabrycznie o parametrach odpowiadających częściom oryginalnymi).

Gwarancja na Produkty ma zastosowanie wyłącznie na terenie Polski. W przypadku wystąpienia poza granicami kraju incydentów objętych gwarancją na Produkty Użytkownik winien na swój koszt dokonać naprawy lub wymiany wadliwego Produktu wyłącznie w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Gwaranta. W celu uzyskania zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów, Użytkownik winien zwrócić się do sprzedawcy w Polsce, u którego zakupił dany Produkt (dalej „Sprzedawca”) przedkładając zlecenie naprawy pojazdu z ASO Gwaranta oraz związaną z tym fakturę za naprawę.

WARUNKI GWARANCJI

 • Upoważnionymi do rozpatrywania zgłoszeń w ramach niniejszej gwarancji są wyłącznie Przedstawiciele Gwaranta rozumiani jako: odpowiednie ASO Gwaranta w Polsce lub autoryzowany Dystrybutor Produktów (Peugeot Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 206 02-219 Warszawa) dla Produktów sprzedanych przez warsztaty Euro Repar Car Service (dalej „ERCS”) lub warsztaty niezależne (dalej „WN”).
 • Aktualny wykaz ASO w Polsce znajduje się na stronie internetowej odpowiedniego Gwaranta (peugeot.pl, www.citroen.pl, www.opel.plwww.dsautomobiles.pl).
 • Warunkiem rozpatrzenia gwarancji na Produkty jest niezwłoczne, formalne zgłoszenie do Przedstawiciela Gwaranta i utworzenie dokumentu reklamacji (zlecenie naprawy w przypadku ASO Gwaranta lub wniosek gwarancyjny w pozostałych przypadkach) oraz przedstawienie faktury zakupu Produktu wystawionej przez Przedstawiciela Gwaranta, z widocznym numerem referencyjnym reklamowanego Produktu.
 • W sytuacji montażu Produktu poza ASO Gwaranta, obowiązkiem Użytkownika jest zgłoszenie reklamacji do Sprzedawcy Produktu (ERCS, WN), zaś obowiązkiem Sprzedawcy Produktu jest dostarczenie do Dystrybutora potwierdzenia prawidłowego montażu Produktu, zgodnego z technologią producenta pojazdu wraz z identyfikacją pojazdu i przebiegiem reklamowanego Produktu pod rygorem utraty uprawnień z tytułu niniejszej gwarancji.
 • Samochód, w którym dany Produkt został zamontowany, powinien podlegać przeglądom zgodnie z planem obsługowym producenta pojazdu mającym zapewnić niezawodność Produktu, zaś Użytkownik powinien zachować do wglądu dokumenty potwierdzające wykonanie czynności obsługowych dla reklamowanego Produktu.
 • Gwarancja na Produkty nie ma zastosowania w przypadku, jeśli wykryte wady powstały z przyczyn innych niż tkwiące w samej rzeczy, w takim przypadku reklamacja zostaje odrzucona.
 • Gwarancja na Produkty wymagające użycia urządzenia diagnostycznego przed rozpoczęciem ich eksploatacji (np. sterowniki elektroniczne, kalkulatory, elementy elektronicznego zabezpieczenia pojazdu, elementy sytemu bezpieczeństwa biernego, czujniki, wskaźniki i moduły wzorcowane itp.) w tym części wymagające kodowania, będzie rozpatrywana wyłącznie w przypadku, gdy reklamowane Produkty zostały pierwotnie zaprogramowane z użyciem homologowanego przez producenta pojazdu przyrządu diagnostycznego, zaś ERCS lub WN jest zobligowany, aby takie programowanie udokumentować.

GWARANCJA OBEJMUJE

 • wymianę (lub przywrócenie do właściwego stanu) Produktu uznanego za wadliwy przez Przedstawiciela Gwaranta, jak również robociznę, która dotyczy wymiany lub naprawy Produktu, w przypadku, jeśli Produkt uznany za wadliwy został pierwotnie zamontowany w ASO Gwaranta lub ERCS. Do naprawy mogą zostać użyte części oryginalne lub części ES (fabrycznie regenerowane o parametrach odpowiadających częściom oryginalnym).
 • wyłącznie wymianę (lub przywrócenie do właściwego stanu) Produktu uznanego za wadliwy przez Przedstawiciela Gwaranta, w przypadku, jeśli nie został on pierwotnie zamontowany w ASO Gwaranta lub ERCS. Do naprawy mogą zostać użyte części oryginalne lub części ES (fabrycznie regenerowane o parametrach odpowiadających częściom oryginalnym).

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

 • gamy produktów IAM (produktów pochodzących bezpośrednio od dostawców np. Valeo, Bosch,…);
 • przypadków, jeżeli interwencja naprawcza jest wykonana poza umownym czasem obowiązywania gwarancji na Produkty;
 • zgłoszeń telefonicznych lub w innej formie utworzonych bez formalnego zgłoszenia reklamacji u Sprzedawcy lub Przedstawiciela Gwaranta;
 • usterki Produktu i jej skutków w przypadku, gdy w momencie jej stwierdzenia Użytkownik nie zareagował i nie zgłosił się do Sprzedawcy Produktu lub przedstawiciela Gwaranta;
 • Produktów zużywających się eksploatacyjnie, których konieczność wymiany nie jest konsekwencją wady, ale wynikiem normalnego zużycia, zwłaszcza dotyczy to: klocków, szczęk i tarcz hamulcowych, ogumienia (za wyjątkiem opon Eurorepar), sprzęgła, amortyzatorów, piór wycieraczek, żarówek, baterii, bezpieczników;
 • czynności związanych z obsługą pojazdu, w którym zastosowano Produkt, a także regulacji, ustawień lub operacji, których wykonanie wchodzi w normalne ramy obsługi samochodu lub Produktu;
 • napraw prowizorycznych lub częściowych wykonanych na prośbę Użytkownika, dokonania w Produkcie zmian nieprzewidzianych, ani niedozwolonych przez Gwaranta;
 • przypadków użytkowania pojazdu w sposób odbiegający od normalnego, a określonego w instrukcji obsługi, powodującego niesprawność Produktu lub nienormalne jego zużycie (np. używanie samochodu w ramach zawodów sportowych; nieprawidłowe używanie funkcji hamowania i sprzęgła; niedbałość Użytkownika; przeciążenie pojazdu nawet chwilowe itp…);
 • przypadków, jeżeli niesprawność Produktu jest związana z nieprzestrzeganiem operacji obsługowych, mających zapewnić niezawodność Produktu, zalecanych przez Gwaranta i wykonywanych z inicjatywy Użytkownika;
 • przypadków zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności zastosowania Produktu do pojazdu nie dedykowanego (niezgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu) lub montaż Produktu niezgodnie z technologią naprawy producenta pojazdu;
 • przypadków drgań i hałasów związanych z normalnym działaniem samochodu i/lub Produktu;
 • pogorszenia jakości, takich jak odbarwienie, zmiana lub deformacja Produktu spowodowanych przez ich normalne starzenie się;
 • interwencji wynikających z użycia paliwa nieodpowiedniej lub złej jakości lub użycia dodatku do paliwa niehomologowanego przez Gwaranta pojazdu lub Produktu;
 • wszelkich produktów płynnych nie spełniających specyfikacji Gwaranta (płyny hamulcowe, płyny do chłodzenia, spryskiwacza szyb, produkty kosmetyczne, itp…);
 • incydentów związanych z brakiem odpowiedzi Użytkownika na wezwanie Gwaranta lub jego przedstawiciela, w celu doprowadzenia pojazdu lub Produktu do zgodności (akcje/kampanie serwisowe),
 • szkód powstałych w następstwie zdarzeń naturalnych, gradobić, powodzi, uderzenia piorunu, wichury lub innych nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych, a także powstałych wskutek wypadków, pożarów lub kradzieży;
 • wszelkich innych kosztów niewyszczególnionych w niniejszej gwarancji, a zwłaszcza kosztów związanych z ewentualnym unieruchomieniem pojazdu, jak np. utrata możliwości użytkowania lub eksploatacji, koszt doprowadzenie pojazdu do serwisu itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Naprawy nieistotne, jak również wymiana pojedynczych elementów Produktu, wykonane w ramach tej gwarancji nie powodują odnowienia biegu niniejszej gwarancji.

W przypadku braku możliwości korzystania z Produktu w związku z wykonywaniem nieistotnych napraw w ramach gwarancji, niniejsza gwarancja zostanie przedłużona odpowiednio o ten okres. W przypadku wymiany Produktu na nowy, gwarancja odnawia swój bieg.   

Części wymienione w ramach Gwarancji PSA stają się własnością Gwaranta.

Gwarancja na Produkty nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z wyłączeniem przedsiębiorców*, dla których rękojmia została wyłączona.

 

* w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. 2019. 1495) tj., osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które zawierają niniejszą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, posiadającą dla nich charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności.