Informacja dotycząca przetwarzania danych Klientów przez Intervapo

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Klientów jest Intervapo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 98 B, 80-718 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000020542, NIP 118 00 51 576, REGON 010458553, kapitał zakładowy w wysokości 652.000,00 zł, numer BDO 000374777 (zwana dalej Intervapo lub Administratorem).

Z Administratorem można kontaktować się poprzez wysłanie korespondencji na powyższy adres lub elektronicznie, na adres kontakt@intervapo.pl

 

Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Można z nim kontaktować się na adres Administratora lub elektronicznie, na adres iod@intervapo.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia, ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.
Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez nas w celach:

podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

podjęcia działań na podstawie udzielonych zgód (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

związanych z naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jednocześnie informujemy, że naszymi prawnie uzasadnionymi interesami jest: ochrona własnych roszczeń (np. windykacja należności, dochodzenie praw przed sądem, ochrona mienia), ochrona przed roszczeniami Klientów i osób trzecich (np. zabezpieczenie danych na wypadek reklamacji, skierowania pozwów sądowych), marketing produktów i usług.

realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub spełnienie zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO)

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Klientowi oraz osobom upoważnionym przez Klienta, upoważnionym przez Intervapo osobom zatrudnionym w Intervapo, podmiotom przetwarzającym dana na zlecenie i w imieniu Intervapo oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. realizacja marketingu przez firmy zewnętrzne, windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych), stronom trzecim – w przypadku zgody Klienta na przekazanie danych (np. w razie przekazania danych w celach marketingowych, w razie sprawdzenia wiarygodności Klienta przez Biura Informacji Gospodarczej) lub w przypadku korzystania przez Intervapo z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych związanych z wierzytelnością), instytucjom oraz organom publicznym, które mogą przetwarzać dane w oparciu o osobne przepisy prawa.

 

Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Intervapo nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych Klientów do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Może to nie dotyczyć sytuacji przetwarzania danych przez osobnych, niezależnych od Intervapo administratorów danych w związku z zawieranymi w Intervapo umowami i danymi przekazywanymi dla tych osobnych administratorów.

 

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

w przypadku zbierania danych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych w związku z zawarciem umowy do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji)

w przypadku zbierania danych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C i e RODO): przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa lub/i przez okres przewidziany w tych przepisach

w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Intervapo (podstawa prawna: art 6 ust. 1 lit. f RODO): dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie przedawnienia roszczeń specyficznym dla danego rodzaju czynności prawnej lub rodzaju zobowiązań lub do momentu odnotowania uzasadnionego sprzeciwu.

w przypadku zbierania danych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO): od momentu wyrażenia zgody do momentu wycofania tej zgody.

poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania danych ustanowionego na wniosek Klienta, organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych w art. 18 oraz art. 58 RODO.

W przypadku gdy ta sama kategoria danych jest przetwarzania w oparciu o różne podstawy prawne,  będzie obowiązywał najdłuższy z okresów przechowywania danych.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Klient posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Obowiązek/dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z Intervapo, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez Intervapo lub kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją umowy lub w prawnie uzasadnionych celach Intervapo. Pomimo dobrowolności podania danych, po zebraniu danych Administrator będzie mógł być zobowiązany do ich przetwarzania lub posiadać uprawnienie do dalszego przetwarzania danych.

 

Profilowanie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych i informacji znajdujących się w zbiorze Administratora, w szczególności na podstawie informacji o wcześniej zakupionych produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku, dotyczących popytu. Profilowanie jest prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą. Oferta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.

 

Dane geolokalizacyjne

Informujemy, że wynajmowany lub zakupiony pojazd może być wyposażony w lokalizator GPS, umożliwiający lokalizację pojazdu w przypadku zagubienia, kradzieży. Pojazd może być także wyposażony w systemy lokalizacyjne producenta pojazdu, wykorzystywane w szczególności w sytuacji wezwania pomocy w razie wypadku.

 

Pliki cookies (ciasteczka) oraz badanie aktywności użytkownika

Informujemy, że w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu my oraz nasi partnerzy zapisujemy w Twojej przeglądarce pewne informacje (pliki cookies, czyli ciasteczka; informacje w lokalnej bazie przeglądarki, tzw. local storage). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie tych informacji. W każdym momencie możesz zmienić ustawienia przeglądarki oraz skasować te informacje lub zabronić ich zapisu z poziomu ustawień przeglądarki, niemniej jednak w takim przypadku nie gwarantujemy prawidłowego działania serwisu. Wyżej wymienione informacje zapisywane są między innymi w celach utrzymania sesji użytkownika, dostarczenia funkcjonalności serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności serwisu. W celu badania aktywności użytkowników w serwisie wykorzystujemy także usługi Google. Z zasadami dotyczącymi zbierania i przetwarzania danych przez Google możesz zapoznać się pod następującym adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites